...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންޒާރުކުރުން
މ.
(1) ކުރިމަތި ވެދާނެ ދެރަަ ރައްކަލަކާ މެދު ސަމާލުވުން.
(2) ކުރިމަތިވެދާނެ ދެރައަކުން ނުވަތަ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންއުޅޭ ނުވަތަ ކުރާ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނެސޭހަތް ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ