...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންޖިނޭރުކަން
އިންޖީނާއި މެޝީނުފަދަ އެއްޗެހި ފަރުމާކުރުމާއި ތައްޔާރުކުރުމާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޢިލްމު ދަންނަކަން.
(2) އިންޖީނު ހިންގާ ބަލަހައްޓާކަން.
(3) ޢިމާރަތްތަކާއި މަގުމަގާއި ފާލަމާި މިފަދަ ތަންތަން ފަރުމާ ކުރުމާއި ރޭނުމާއި ބެހޭ ޢިލްމު ދަންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ