...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންޖީނު
ނ.
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި އެއްބާވަތެއްގެ ހަކަތަ އަނެއްބާވަތެއްގެ ހަކަތައަކަށް ބަދަލުކުރަން ތަފާތު ބައިތަކެއް ރާވައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އާލަތެއް.
މިހިންގަނީ ހަކަތައެއްގެ ބާރުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަތަ . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހިނގުން . ހިންގުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހެންޑެލި . ހޯރަބޯޓު . ނިއްވުން . ނިވުން . ރުއްކުއްލި . ބައްދާއުނދުން . ބާރު . ބާރުކަން . ބާރުކުރުން . ބާރުވުން . ބުރަކިޖެހުން . ބުރަފަތި . ބޫން . ބޮއިލަރު . ބޯޓު . ބޯޓުދެލި . ކަޅުތެޔޮ . ކާރު . ކޮޅުވެއްޓި . އަޑީތެޔޮ . އާގުބޯޓު . އިންޖިނޭރު . އިންޖިނޭރުކަން . އިންޖީނުދޯނި . އިންޖީނުގެ . އިސްޕިރިޓްކުރާ . ވައިބޭރުކުރުން . ވަތުފައި . ވެއްޓުން . ވޯލްޓް . މެކުހަށްޖެހުން . މޮޓަރުބޯޓު . މޮޓޯސައިކަލް . ފަހަށްޖެހުން . ފަންކާ . ފުލައިވީލް . ފެޔަށްޖެހުން . ދުންބައްތެލި . ދެލިއިންޖީނު . ދޮންބޮޑުވުން . ތޮރާބޯޓު . ލާންޗު . ލޭންޑްރޯވަރު . ލޮރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ