...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންޖީނުގެ
ެހެއްޓުމަށާއި ޖައްރާފާގެ މީހުން އުޅުމަށް އަޅައިފައިހުރިގެ.
(2) އިންޖީނު ބަހައްޓަން އަޅައިފައި ހުންނަގެ.
(3) ކަރަންޓް އިންޖީނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ މަރުކަޒު.
(4) ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ، އިންޖީނު ބަހައްޓައިފައި ހުންނަގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގުން . ހިންގުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ބުރަފަތި . ކަޅުތެޔޮ . އިންޖީނުގެ . މެކުހަށްޖެހުން . މޮޓޯސައިކަލް . ފަންކާ . ފެޔަށްޖެހުން . ތޮރާބޯޓު . ގިޔަރަށްލުން . ގިޔަރު . ގިޔަރުކަނޑައިލުން . ގޯޒު . ސައިލެންސަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ