...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންޖެހުން
މ.
ތަރަޙައްދު ވަކިކުރާން ފާހަގަޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިންލުން . ކޮޅުފައިންޖެހުން . ފައިޖެހުން . ފުއްފައިންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ