...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުކޭތަ
ނ.
" ކޭތަ" ބަލާ! މިކޭތަ ހިފަނީ ހަނދުމަހުގެ 82، 92 މިދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުކޭތަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ