...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވަރު
ނ.
ކަމެއްކުރާން ނަކަތްތެރިކަމާ ގުޅުވައިގެން ބަލާ ވަގުތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެމުސްވެރިން . ނަކަތްމުޑި . ނަކަތްތެރިޔާ . ނަކަތްގައު . ނަކަތްގާ . ނަކަތްޗާ . ނައުސަރައްކު . ނަވުސަރައްކު . ނަވުސަރައްކުލުން . ނުބައޯގަ . ރަހަދާނައޯގަ . ރުއްހިންނުން . ރުއްމެންނުން . ބިންގާ . ބިންގައުއެޅުން . ޅަންގައޯގަ . ކަނޑުބޭރުކުރުން . ކަފިކޮޅު . ކުޅިޔަން . އަމަރުތައޯގަ . އަޖިދައިގެއައިން . އިރުވަރުމުޑި . އިސްތިރިއޯގަ . އެއްމުޅައޯގަ . އެދުރު . އޯގަ . މައިތިރިއޯގަ . މުއްތަރުއޯގަ . މުލައާނާންދައޯގަ . ފައިބިމުޖެއްސުން . ދަނޑުވަޅިޖެހުން . ދިހަލަދިކުރުން . ދެލިފިހިޖެހުން . ތިރޮނަ . ލޮނުގަނޑުގައި ފައިޖެއްސުން . ގަބުޑި . ގުރަހަލި އެއްކުރުން . ސަންގައޯގަ . ސަރައްކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ