...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވައި
ނ.
(1) މޫސުމެއްގެ ނަން.
މިމޫސުން އޮންނަނީ މުލަ ނަކަތުން ފެށިގެން ރޭވަ ނިމޭން ދެންނެވެ.
(2) އިރުމަތީ ފަރާތުން ޖެހޭވައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަ . ހިޔަވިހާ . ހުޅަނގުވިނަ . ހުކުރު ހެދުން . ހުވަނިކާ ދޫނި . ހުވަން . ހުވަން ނަކަތް . ހުވަންދިނަށަ . ހޫނުމޫސުން . ރަންދިޔެމަދުރުގެޔާ . ރޭވަ . ކަރަމަތި . ކަރަމަތިއައުން . އިރުވައި ވިއްސާރެއެކޭ ހުކުރުހެދުމެކޭ އެއްގޮތެވެ. . އިރުވައިބަޑި . އިރުވައިކަންޒޫރި . އިރުވައިއޮއި . އިރުވައިވިއްސާރަ . އިރުވައިމައުލޫދު . އިރުވައިމަސްވެރިކަން . އިރުވާހުދު . އުތުރަހަޅަ . އެންވަށިބޮނޑި . އޮންނަގުރާ . އޮއިކަޅު . އޮއިކުރި . އޮއިކުރީމަސް . އޮއިކުރީމަސްވެރިކަން . އޮއިވާލިމިޔަރު . އޮއިމަދިރި . ވައިހޮޅި . ވައިއެނބުރޭމޫސުން . ވައިފިޔަމަޑި . ވައިދުނި . ވަވޮއި . މާމަސް . މުލަ . މުލަހަޅަ . ފަސްބަދުރުވަ . ފާރުދޮށްކޮށައި ދަމަށްއެރުން . ފުރަހަޅަ . ފުރަބަދުރުވަ . ފުއްގަހުގުރާ . ފެހުރުގުންޑާ . ފޯކުޅުން . ދިނަށަ . ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން . ދެހަޅަޖަހައިމަޑުވުން . ދެމޫސުންދޭތެރެ . ލަބަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ