...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވައިބަތް
ބޭފުޅުންނަށާއި ދައުލަތުގެ މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭބޭކަލުންނަށް ފޮނުވާނެއެވެ.
މިބަތް ކައްކާނީ ބޮޑު ބޭކަލުންގެ ގޭގޭގައެވެ.
ބޮޑުބޭކަލަކު ނެތްނަމަ ބަނޑޭރިގޭގައެވެ.
އަދި މިބަތް ކައްކާނީ ވަރަށް މޮޅަށް، ކިރާ ހަނޑުލުގައި ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި އަޅައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ