...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވައިކަންޒޫރި
ނ.
އިރުވައި ބަޑިހެލީމާ ކިޔަވާ ކަންޒޫރި.
މިކިޔަވަނީ ބަޑިހެލުމަށްފަހު އަންނަ ފުރަތަމަ ހުކުރު ދުވަހު މެދު ޒިޔާރަތް ދޮށުގައި ދެންއަންނަ ހޯމަދުވަހު ލޮނުޒިޔާރަތް ދޮށުގައި ބޮޑުކިޔެވެނީންނެވެ.
މިކިޔަވާ މީހުންނަށް ކެއުން އޮވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ