...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުވިދުން
މ.
އިރުއަރައިގެން އަންނައިރު ފޫދޭ ދިޔާގައި އެއްފައިމަޗަށް އަނެއްފައި އުފުލައިގެން ބަނޑުދޮށް ފެންނަގޮތަށް ދެފިޔަގަނޑު ފޭކޮށްލައިގެން އިރުމައްޗަށް ކަރުދަމައިގެން މާކަނާ އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިރުބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ