...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުދޭމައު
ނ.
ވެލެއްގައި އަޅާ މީރުވަސްދުވާ ހުދުކުލައިގެ ކުޑަމަލެއް.
މީގެ ތަފާތުު ވައްތަރުގައި ތަފާތު އަދަދު އަދަދަށް ފިޔަ ހުރެއެވެ.
ގުލޭނޫރަން މަލުގެ ފިޔަތަކަށްވުރެ މީގެ ފިޔަތަކައް ފުޅާ ވެފައި ބޮޑެތިވާނެއެވެ.
އަދި ތަނޑުވެސް ކުރުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޭސްކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ