...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުދޭމާ
މ.
(1) އޮޅިފައިވާ ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ސާފުވުން.
(2) ދޭހަވުން.
(3) މޭރުންވުން.
(4) ކަމެއް ހިނގިގޮތް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރާންވީގޮތް އެނގުން.
(5) ނަނާއި ބަރަނިފަދަ ތަކެތި އޮޅިފައިވާ އޮޅުން ރަނގަޅު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދިމާ . ފަސްވައްތަރުމައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ