...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުގައި ކައިވަތެއް އަޅައިފައި
މަޖާޒު:
އިރުއޮއްސޭން ކައިރިވެފައި ވުން.
މިބަސް ބޭނުން ކުރަނީ ހަވީރު ތަނަކަށްދާން ބުނެފައި އިރުއޮއްސެން ކައިރިވަފައި ވަނިކޮށް އައިމައެވެ.
މިސާލު:
ތިޔަ އައީ އިރުގައި ކައިވަތެއް އަޅައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ