...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުޝާދު
ނ.
(1) ކަމެއްކުރާނެ ގޮތް ބުނެދޭ ބުނެދިނުން.
(2) ކަމަކަށް މަގުދައްކާ ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުސް . މުރުޝިދު . ޕުރޮގުރާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ