...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިބަ
ނ.
މާތްބަހުންކަލޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަތް . ހަރުގަނޑު . ހައިބަ . ހައިބަރަ . ހައިބަވަންތަ . ހައިބަވަންތަކަން . ހާލިނެގުން . ހިތީކިޔެވުން . ހުޅުބަލިފެލާ . ނަގޫރޯޅި . ނިލި . ރަންނަ . ރާސް . ރިހިދޯދި . ރީޗު . ރީޗުއެޅުން . ރޫޅިވެރުން . ރޭޒާ . ރޮލާހުރުން . ރޯޅި . ބަށިކޯޓު . ބަނޑަވަރު . ބަނުން . ބައިބަލާދިއުން . ބައިބެހުން . ބައިކުރުން . ބައިވުން . ބަދުބަސް . ބާބު . ބުރިބުރިވުން . ބުޅިމަސް . ބެހުން . ބެއްސެވުން . ބޮއިތިރި . ކަނދުވަލުދޫނި . ކަންހުޅި . ކަރުދާސް . ކައްޓަލަ . ކަފިކޮޅު . ކަލިވަތް . ކަޑި . ކިލާސް . ކުނިހުތުރު . ކޯރިގަތުން . ކޯޅިކޯޅިއަށް . އަންދާބޯޓު . އަރާބެއްދުން . އަބުއި . އައިން . އުނިޔަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ