...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިއްވުން
މ.
(1) އަޑުފޯރުވުން.
(2) އިވޭގޮތްހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސަރުގޮވުން . ހުނސްޖެހުން . ހުއްޖެހުން . ހުސްޖެހުން . ހޯއްގޮވުން . ނަންކިއުން . ނިޔާކަނޑައެޅުން . ރަނގަބީލުޖެހުން . ރާގުލެއްވުން . ބަންގިގޮވުން . ބޫންއެޅުން . ކަދާކެނޑުން . ކުފުރަރު . ކުސްޖެހުން . އަތްތިލަބަޑިޖެހުން . އުންކާރުދިނުން . ވާހަކައެހުން . ވާހަކަގޮވުން . ފަތްކިޔުން . ފުފުރަރު . ތަލިތެޅުން . ލަވަކިޔުން . ލަވަފުމުން . ލަވަޖެހުން . ގިސްލުން . ގޮވުން . ގޮވެލި ގޮވުން . ސަފަށްގޮވުން . ޚުޠުބާކިއުން . ޝަހާދަތްލައިދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ