...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިއްދަ
ނ.
ފިރިމަރުވެގެން، ނުވަތަ ވަރިވެގެން ދުވަސް ހަމަކުރާން އަންހެނުން ތިބެންޖެހޭ ދުވަސްވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުޖޫކުރުން . އިއްދަހަމަވުން . އިއްދަހުސްވުން . ތިންމަސްހަމަކުރުން . ޢިއްދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ