...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިވުން
މ.
ކަންފަތުގެ ޒަރީޢާއިން އަޑު އިޙްސާސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުލައިހުރުން . ހައިހޫނުވުން . ހަވާސް . ހަލާކުވުން . ހަލިވުން . ހާންތިވުން . ހިނދުން . ހިތިވުން . ހިތްނުބައިކުރުން . ހިތްބަރުވުން . ހިތްވަރުހުރުން . ހުރުން . ހުއްސަރިބައިވުން . ހުފުރަރު . ހުތްވުން . ހުލިވުން . ހުސްހަށިބައިވުން . ހެކިވުން . ހޮޑުލެވުން . ނަންއިވުން . ނަރިފައިވުން . ނަސްރުވެރިވުން . ނަޖިސްވުން . ނާމާންވުން . ނިސްބަތްވުން . ނުބައި . ނުކުޅެދުން . ނުތަނަވަސްވުން . ނުލަފާވުން . ނެތުން . ރަނގަރަނގައެޅުން . ރަފަރަފައެޅުން . ރާސްރާސްލުން . ރާސްއެޅުން . ރާސްލުން . ރީސްކިއުން . ރީސްލުން . ރުކުރުކުއެޅުން . ރޫސްލުން . ބަނގަބަނގައެޅުން . ބަނޑުނުބައިވުން . ބަނޑުކެކުން . ބަނޑުގުގުރުން . ބަޅުވުން . ބައިބައިވުން . ބައިވެރިވުން . ބަތުވިހަ . ބަތުވިހަވުން . ބަލިހެލުން . ބަލިބުރަކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ