...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިމާމު
ނ.
(1) ދީނީ ބައެއްކަންކަމުގައި އިސްވެހުންނަ މީހާ.
މިސާލު:
ނަމާދުގައި އިމާމުވެ ހުންނަ މީހާ.
(2) މަޒުހަބު އެމީހަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހާ.
(3) މީސްތަކުން އިޤްތިދާ ވާންޖެހޭ ފަދަ ބޮޑެތި ދަންނަ ބޭކަލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހުކުރު ކުރުން . ހުކުރު ޚުޠުބާ . ބުރުދާ . ކަތީބު . ކަތީބުކަން . އިމާމާ . އިމާމު . އިމާމުވުން . އިސްވުން . މަލިން . މަލިންކުނާ . މާލިކީމަޒުހަބު . މިޙުރާބު . މިޙުރާބުގެ . ސަފަށްގޮވުން . ޙަނަފީ މަޒުހަބު . ޙަންބަލީ މަޒުހަބު . ޝާފިޢީމަޒުހަބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ