...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިމު
ނ.
(1) ވާންވީގޮތް.
މިސާލު:
ތިޔަކަން ތިޔަ ނިމުނީ އިމުގޮތަށެވެ.
(2) އަޞްލު.
މިބަސް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ދިމާވާ ދެރަކަމަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
މިސާލު:
އެކަން އިމުގޮތަށް ދިޔައީތާއެވެ.
(3) އިން.
މިސާލު:
މިކަޑަ އިމުގައި ޖަހާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދު . ހިތްހަށިހަމަވުން . ނަމަ . ރީތި . ރީތިކަން . ރީތިވުން . ބަޔާން . ބަޔާންކުރުން . ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . ކަށަވަރު . ކަށަވަރުކަން . ކަށަވަރުވުން . ކިރުތުނބުން ވީއްލުން . އަޑުންއަޑުނަގައިރުއިން . އަޑުންއަޑުނަގާރުއިން . އިމު . އެއްކިރުވުން . އޯލަ . ވަނޮޅުޖެހުން . މަރުކަޒު . މައިމުޅަވުން . މީރުވަސް . މުޞްލިޙުން . މެދުފާރު . މެދުފުޅައް . ފަރި . ފަރިކަން . ފަޅޯގޮނޑި . ފެންކޯސަލަ . ފޮތިގަނޑުގައި އަތްލުން . ލައްޒަތު . ލައްޒަތުލިބުން . ލޯބިކަން . ގަޔާވުން . ގުޑުގުޑާފެން . ގެރެވި . ގޮނޑި . ސަންގުގެރި ސޫޖީބޯހެން . ޓުރާންސުޕޯޓު . ޔަގީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ