...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިފުތިރާޝަށްއިނުން
މ.
ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާން އިންނަ ހިނދުގައްޔާއި ދެ ސަޖިދަ ދަމަދު އިންނަ ހިނދު ވާތުފައިމަތީ އިށީނދެއިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ