...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިފުތިތާހުކުރުން
ނ.
(1) ޖަލްސާއާއި ސެމިނާރ އާއި ކޮމެޓީ ފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ހުޅުވާ ހުޅުވުން.
(2) ޢިމާރާތް ފަދަތަންތަން އަލަށް ހުޅުވާހުޅުވުން.
(3) ކަމެއް އަލަށް ފަށާފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ