...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިދިކޮޅު
ނ.
(1) ހުންނަންވީ ގޮތުގެ އަނެއްކޮޅު.
(2) ޚިލާފު.
(3) ނޭއްގާނި.
(4) އިދިކީލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނި . ހަރާން . ހަރު . ހަރުކަށިކަން . ހަރުވުން . ހައިވާނިއްޔަތު . ހަމަނުޖެހުން . ހަލުއި . ހަގުކަން . ހަޑި . ހިކި . ހިކިކަން . ހިމަ . ހިމުން . ހިތިރަހަ . ހިތްނުބައި . ހިތްއުފައު . ހިތްތިރި . ހީވާގި . ހުށުން . ހުރުން . ހުދު . ހުތުރު . ހޫނު . ހޫނުކަން . ނަހަމަ . ނަސީބުދެރަކަން . ނާ . ނާކާމިޔާބު . ނިވާ . ނިދުން . ނުރުހުން . ނުކުޅަދާނަ . ނުކުތުން . ނުސީދާ . ނުސީދާކަން . ނުސީދާވުން . ނެއްޓުން . ނެތުން . ރަނގަޅު . ރައި . ރާޅު . ރޯ . ބަންދު . ބަންޑުން . ބަރުއަޑު . ބަލި . ބާރު . ބާރުކަން . ބާޠިލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ