...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިތި
ނއ.
(1) ބުރިކަށިފަރާތަށް ލެނބޭލެނބުން.
(2) އެއްޗެއް ލެނބޭންވީ ފަރާތްނޫން އަނެއްފަރާތަށް ލެނބޭލެނބުން.
(3) ފުށަތަށް ލެނބޭ ލެނބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަތަ . ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަވުން . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަރުކަށިކަން . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައްމަތަވުން . ހިހޫ . ހިހޫކަން . ހިހޫކުރުން . ހިމޭނުން . ހިމޭން . ހިމޭންކުރުން . ހިމޭންވުން . ހުދުހަން . ނިއަނެތި . ނިއަނެތިކަން . ނިއަނެތިވުން . ރަވޯ . ރަމަތަ . ރަމަތަކަން . ރަމަތަކުރުން . ރަމަތަވުން . ރާތާގާބަރި . ރިކާބު . ރިޕޯޓަރު . ރޫހަހެދުން . ބަރާސިލު . ބަބުރުފައިތިލަ . ބާތިބުން . ބާތިއްބުން . ބިމުސޫފި . ބޫޓު . ބޮނޑިކުޅުން . ބޮޑުބަނޑޭރިގެ . ބޮޑުވައި އިނގިލި . ބޯވަޖެހުން . ޅާނބު . ކަށަ . ކަނޑިބުރި . ކައްސައިލުން . ކުދިހަނގުބޭކަލުން . ކުދިބޭކަލުން . ކުޑަހުޅު . ކޭންޕު . ކޮރައިލުން . ކޮޅުފައިލުން . އަތަރުގޭމީހުން . އަގުފާ . އަސާހަނޑޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ