...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިތުރު
ނ.
(1) ހިސާބަށްވުރެ ގިނަ.
(2) ގިނަ.
(3) ދީނީގޮތުން މާތް.
(4) ކަންއިތުރަކަށް ނުވަތަ ނަންއިތުރަކަށް އިތުރު ބަޔާނެއް ގެނެސްދޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) ވަރަށް.
(ށ) ހާދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަކުރާ . ހަތަރު . ހަތް . ހާރިހި . ހިރުއެރުން . ހިމެނުން . ހިފެހެއްޓިހުރުން . ހިތްތެޅުން . ހުށި . ހުށޫ . ހޫރާލި . ހޮބީ . ނަންއިތުރު . ނަންއިތުރުގެނަން . ނަވަރަންނަސަރަވާމަށަ . ނަފީވުން . ނަސްރުގަދަވުން . ނުވަ . ރަހާ . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރޭހުރި . ރޯކަން . ރޯކޮށް . ބަނަފިނި . ބާރުގަދަ . ބަރަކާތް . ބަރަކާތްތެރި . ބަރަކާތްތެރިކަން . ބަރަކާތްތެރިވުން . ބަރަކާތްލެއްވުން . ބަރު . ބަރުކުރުން . ބަރުވުން . ބާކީ . ބާކީވުން . ބިރުބޮޑުވުން . ބުންވުން . ބުރަކެޓު . ބުރި . ބޮޑު . ބޮޑުކަން . ބޮޑުކުރުން . ބޮޑުވުން . ބޯ . ބޯވުން . ކަންއިތުރު . ކައު . ކައުކަން . ކޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ