...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލި
ނ.
ދެ ލަކުޑިގަނޑު އެއްކުރާން މޮހޮރުގެ ބަދަލުގައި ޖަހާން ލަކުޑީން ފޯލިކޮށް އެއްކޮޅަށް ހިމަކޮށް ހަދާ އެއްޗެއް.
އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނައިރު ގިނައިންޖަހައި އުޅެނީވެސް މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީވީމެޔަށް ފެންއެއްޗެއް އަޅައިލިހެންނެވެ. . ހުންގާނުކުރެދިގަނޑު . ހުންގާނުއިލިގަނޑު . ހުންގާނުއުޅައްގަނޑު . ހެޔޮރޯޅި . ހެޔޮރޯޅިވުން . ނޫކަށިމަސް . ރަތްކަންދާލި ލިބާސް . ބަނޑަވަރު . ބަނޑުއިލި . ބާސް . ބާސް އެޅުން . ބޮޑުމަތާދަތި . ޅިސް . ކަނިފަށް . ކަނެއިއްލާ . ކަންގިލި . ކަރުގައި އަޅައިގަތުން . ކުރެދި . ކޭލި . އަނބުކުރިގަތުން . އަންމަސް . އަބުދާލި . އަލިގަނޑުމަސް . އިލިކުރަދި . އިލިކެނޑުން . އިލިކޮށުން . އިލިއެރުވުން . އިލިވަރުވުން . އިލިފައި . އިލިފަތި . އިލިގަނޑު . އިލިގަނޑުމަސް . އިލިޖެހުން . އީލިފަތި . އުރޭކު . އުކުލަފަތި . އުޑުބޮމަ . އެއްފުޅައްމަތިން ފުންމައިލި ބަކަރި އަނެއްފުޅަންމަތިންވެސް ފުންމައިލާނެއެވެ . ވަޑާންގޮނޑި . ވާރުތައެރުން . ވެއްޓުން . މިޔަރަށްޖެހުން . މުލައްގަނޑުހާލިގަނޑު . މެޔަށްފެންއެއްޗެއްއަޅައިލިހެންހީވުން . މޯރި . ފަހިވައިޖެހުން . ފަންސި . ފައިވަކުއިލި . ފުޅަފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ