...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިލޮށި
ނ.
ފަންވަތުގެ މެދުގައި އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ހިމަދިގުކޮށް އޮންނަ ހަރުބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޅާއިލޯނޓި . ހުއިތަނޑި މުގުރާން . ރަންއިލޮށިން ކަނދުރުކެއުން . ރާރާގުޑި . ރުއްބުޑުފިލާ . ރޯނާއަށްދިއުން . ރޯނާމުށްގަނޑު . ބައްތި . ބައްތިއެނބުރުން . ކަނޑި . ކައިވަތުއިލޮށިނެގުން . ކަފަބުރު . ކަތިލުން . ކަސްތާ . ކިރުރޮދިޖެހުން . ކިރުއިލޮށި . ކުނިކެހުން . އިހައުފަތި . އިލޮހޮރި . އިލޮށިފަތި . އިލޮށިގަނޑު . އިލޮށިޖެހިކެޔޮ . އިލޯޓި . އުދަރެސްލިއުން . އެލަންގަލަން . ވައިހޮޅި . ވައިފިޔަމަޑި . ވިހަފުރުއް . ވޮޑަނި . މިސްކިތު ފަންސަންގު . މޯހި . ފިތްނެގުން . ފިތްއިލޮށި . ފީއްސުން . ދުނބުރިގުދާ . ދުންތަރި . ތަންތަ . ތައްތަ . ތިމާފޭހިއިލޮށި ގަނޑުހެރޭނީތިމާގެ ލޮލަށެވެ. . ތެލަނގަ . ތެޔޮބައްތި . ލިއެށި . ލޮލީ . ގުޑި . ގޮށިދީދި . ސަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ