...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްކޫލުފޮތް
ނ.
މަދުރަސާ ކުދިން ލިޔެ ހިސާބުޖަހާން ގެންގުޅޭ ފޮތް.
މިފޮތުގައި ހުންނާނީ 04 ޞަފުޙާ ނުވަތަ 08 ޞަފުޙާއެވެ.
މިފޮތުގެ ބޭގަނޑު މޮނީޓަރ ފޮތުގެ ބޭރުގަނޑަށްވުރެ ތިނުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާދައިގެ އިސްކޯލުފޮތް . އިސްކޯލުފޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ