...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްކޮޅު
ނ.
(1) މީހެއްގެ ދިގުމިން.
(2) އެއްޗެއްގެ ދިގުމިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކާތަން . ހަށިކެއުން . ހަމަފައިޖެހުން . ކަޅުމަސް ހިބަރު . ކުރުކަން . އާޖު . އިސްކޮޅުޖެހުން . ފައިޖެހުން . ފާނަމިޔަރު . ފުނަށްދިއުން . ދިގު . ދެމިލުން . ތޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ