...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްތަށި
ވެސް ގައިގެ ބައެއް ތަންތާނގައި ފަޅައިފައި ހުންނަ ހިމަ ދިގު އެއްޗެއް.
މިހުންނާނީ ނަރުތަކެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
އާންމު ގޮތެއްގައި އޭގެ ކުލަ ކަޅު ނަމަވެސް އެހެން ކުލަ ކުލައިގައި ހުންނަ އިސްތަށިވެސް ހުރެއެވެ.
ޖަނަވާރުގައި މިގޮތަށް ފަޅައިފައި ހުންނަނީ ކެހެރިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހީބިހި . ހީބިހިނެގުން . ހުރުޅި އިއްސަށި . ހުރުޅި އިސްތަޓި . ހުޅި . ނަދުރު . ނަދުރުބެހެއްޓުން . ނަޑަ . ނަޑަވުން . ނިވާމަގު . ނިތް . ނިތްގަނޑު . ނިތްގަނޑުލުން . ނުރަ . ނުރަވުން . ނުރަޖެހުން . ރަންލޯލި . ރަމަން . ރާޅުބާނިއިސްތަށިގަނޑު . ރިދާޅަ . ރުނޑި . ބަބުރުބޯ . ބަވާސީ . ބުޅިބޯ . ބުމަ . ބޯހެދުން . ބޯހޭވުން . ބޯބޭލުން . ބޯކަޅުކުރާބޭސް . ބޯކޮށުން . ބޯއެއްސުން . ބޯއޮމާންކުރުން . ބޯވަޑުވަންލުން . ބޯދިގުކުރުން . ބޯގެތުން . ކަންހުޅި . ކަސްމަތި . ކަސްމަތިޖެހުން . ކާފަ . ކިނދުބޯ . ކިރުޅި . ކިފުޅިބޯ . ކުރަފަތް . ކުޑަދޮޅި . ކުޑަތުނބުޅި . ކެހެރި . ކެސް . ކޭސަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ