...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްތަށިގަނޑު
ނ.
(1) ބޮލުން ފަޅާފައި ހުންނަ އިސްތަށިތަކަށް އެއްކޮށް ކިޔާގޮތް.
(2) ބޮލުން ފަޅާފައި ހުންނަ އިސްތަށި ދިގުކޮށްފައި ހުންނަ އިރު އެޔަށް ކިޔާގޮތް.
(3) ބޮލުން ފަޅާފަައި ހުންނަ އިސްތަށި ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެތި.
(4) ބޮލުގައި އެޅުމަށް ނުވަތަ ބޮލުގައި ހުންނަ އިސްގަނޑު ދިގުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅި . ނިތްގަނޑު . ނިތްގަނޑުލުން . ރާޅުބާނިއިސްތަށިގަނޑު . ބުޅިބޯ . ބޯހެދުން . ބޯހޭވުން . ބޯކަޅުކުރާބޭސް . ބޯކޮށުން . ބޯއެއްސުން . ބޯއޮމާންކުރުން . ބޯވަޑުވަންލުން . ބޯދިގުކުރުން . ބޯގެތުން . ކިރުޅި . އަތްފުނައުއެޅުން . އުކުނު . މިރިޔާސް . ފަންބޯ . ފަންއިސްތަށިގަނޑު . ފުނާ . ފެޅުން . ފޮށާއޮޅުން . ދާގަނޑު . ދެފަށްހުޅި . ތުނި . ލާދަން . ގަރެވަހަ . ގައިހެދުން . ގެތުން . ގޮށްފިލުން . ސަޑު . ޓައީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ