...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްތިހާރު
ނ.
ގިނަމީހުންނަށް ކަމެއް އެންގުމަށްޓަކައި ލިޔާލިޔުން.
ނުވަތަ ގޮވާ ގޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިޝްތިހާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ