...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްތިންގީ
ނ.
ނައުފަހަރުގެ ދަންމާނު ބުޑު ތިރިކޮށް ތިރިކޮށް ނަގައި ހަދާން ހުންނަ ވާގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްތިންގީކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ