...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްތިރާކު
ނ.
(1) އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ލިބިގަތުމަށް ދައްކާ ފައިސާ.
(2) އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ލިބިގަތުމަށް އެކަމެއްގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުން.
މިސާލު:
މި މަޖައްލާ ހިލޭލިބިގަތުމަށްޓަކައި މިފޯމު ފުރާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ