...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްލާންވުން
މ.
(1) އިސްލާމަކަށްވުން.
(2) އިސްލާންދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީނެއްގައި ހުރިމީހަކު ނުވަތަ ދީނެއް ޤަބޫލުނުކުރާ މީހަކު އިސްލާންދީނަށް ވަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުލުކުރިންޝަހާދަތް ކިއުން . ތެދުމަގުފެނުން . ޝަހާދަތްކިޔައި އިސްލާންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ