...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްޓޫޑިއޯ
ނ.
(1) ކުރެހުންތެރިއަކުުވަތަ ފޮޓޯނަގާމީހަކު، ނުވަތަ ލަވަކިޔާމީޙަކު ނުވަތަ ނަށާމީހަކު އޭނާގެ އެމަސައްކަތް ކުރާތަން.
(2) ފިލްމުނެގުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ އިމާރާތް.
(3) އަޑުރެކޯޑުކުރާ ކޮޓަރި.
(4) ޓެލެވިޒަނުން ދުރަށްދައްކާ ނުވަތަ ރޭޑިޔޯއިން ދުރަށް އަޑު ފޮނުވާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ