...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްޓޭޖް
އްތައް ކުރާއިރު އެކަން ކުރާ ބަޔަކު ގިނަ ބަޔަކަށް ފެންނާނެހެން ހަމަަބިމަށްވުރެ އުސްކޮންތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަތަން.
(2) ތަގުރީރުކުރުން ފަދަ ކަންތަކުގައި ގިނަމީހުންނަށް ފެނުން ފަސޭހަވުމަށްޓަކައި އެކަމެއް ކުރާމީހާ އަރައިހުރުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސުޓޭޖު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ