...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްޕަންޖު
ރޭގައި ހިމަހިމަ ލޯވަޅުތަކެއް ހުންނަގޮތަށް ރަބަރުން ނުވަތަ ޕުލާސްޓިކުން ހަދައިފައިހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ފަސޭހައިން ފެންވަންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގޮދަޑިއާއި ދުއްވާއެއްޗެހިގެ މަޑިއާއ ސީޓު ހަދަން މީގެ ބޭނުންކުރެއެވެ.
(2) މޫދުގައި ހުންނަ މިފަދަގޮތެއް ހުންނަ އެއްޗެހި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރާމަސް . އިސްޕަންޖުކޭކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ