...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްޕަންޖުކޭކު
ނ.
ބަޓަރު ނުވަތަ މާޖިރީން ފަދަ އެއްޗެއް ނާޅައި ނުވަތަ މިއިން ބާވަތެއް ވަރަށް މަދުން އަޅައިގެން ހަދާ އިސްޕަންޖު ގޮތަށް ހުންނަ ލުއިލުއި ކޭކޭއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ