...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޑިއައްޕަން
އްސައިގެން އިޑިއައްޕަން ހަރުން ދަމައި އާވިންކައްކައިފައި ހުންނަ ކާނާއެއް.
މި މައިގަނޑުކެއުމަކަށާއި ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށްވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މިއާ އެކު އާމުކޮށް ކައިއުޅެނީ ކޮންމެސް ސަންބޯލެކެވެ.
މި، ހަނޑުލުފުށުންނާއި، ގޮދަންފުށުންނާއި ޒުވާރިފުށުން ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުންދެމި . ހަރުގަނޑު . އިޑިއައްޕަން . އިޑިއައްޕަންހަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ