...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޒުނަ
ނ.
ކަންކަމަށްދޭ ހުއްދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްދަ . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުއްދަކަން . ހުއްދަކުރުން . ހުއްދަވުން . ހުއްދަފަތް . ހުއްދަދިނުން . ނާބަބޭލުން . ލޯގަނޑުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ