...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޖާބަދިނުން
މ.
(1) ދަޢުވަތު ގަބޫލުކުރުން.
(2) ކަމަކަށް އެދުނީމާ އެކަމެއް ކޮށްދިނުން.
(3) ސުވާލެއް ކުރީމާ ނުވަތަ ކަމަކަށް އެދުނީމާ އެމީހާގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ޖަވާބު ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުސްބުޅީގައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ