...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އީދުގެރިހިއްޕެވުން
މ.
ޙައްޖުމަހު 6 ވަނަ ދުވަހު ހަވަރު ނުކުންނަވައިގެން ހަވަރު އުޟުޙިއްޔާ ކަތިލެއްވުމަށް ރަުން ދެއްާ ގެރި ރަސްމީގޮތުގައި ހިއްޕެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ