...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނބު
ނ.
(1) ލޯކޮޅުން މެދަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތިން ކަނޑައިފައި އޮންނަ ހުސްނާށި.
(2) ލޯފަދަތަކެތި ވިރުވުމަށް ބާވަތެއްގެ މައްޓަކުން ހަދައިފައިވާ ކަންވާރެއް.
(3) އަނގަކުޑަކޮށް ކެނޑިފައި ހުންނަނާށި.
(4) "އުނބުގަނޑު" ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްތި . ނައިބޮލިކެނޑުން . ނަޑާ . ނާށިބަރުވަލި . ނާށިގުޑުގުޑާ . ރާބަދި . ރާގަޅި . ރާގުޑި . ބަޅަވަޅި . ބަދި . ބަދިލުން . ބަދިގޮޅަ . ބަޑިކުޅި އުނބު . ބުޅަލުބުޑުގައި އުނބުންޖެހީމާ ދާހެން ދިޔުން . ބުޅިގޮޅަޔާ . ބޮލަށްއުނބުވެރޭ ރުކެއް ކެނޑުން . ކަހާވަޅި . ކޮވި . އުނބު . އުނބުކަހާވަޅި . އުނބުދާނި . އުނބުގަނޑުބައްތި . އޮނބަ . އޮނބޮ . އޮގަރުފޮދު . އޯޑި . ވިރުވާއުނބު . މަދަކަހި . މަދޮކެހި . މެދުކެހި . ފަނިވަރަ . ފުނި . ފޫނި . ދެލިއުނބު . ދެލިއޮނބާ . ދެލިއޮނބޮ . ދޯލިގޮޅާ . ތުޅާ . ތޫނބި . ލާހި . ލޯކަދާ . ގަޅި . ގުޑިއުނބު . ގެޅައޮނބޮ . ގެޅައޮނބެ . ގެޅާއޮބޮ . ގޮޅާއޮނބެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ