...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނބުގަނޑުކާފު
ނ.
އަރަބި އަކުރު ލިޔުުމުގައި ކާފު ލިޔެއުޅޭ ގޮތެއް.
މިގޮތަށް ލިޔަނީ ކާފަކާއި އަލިފަކާއި ނުވަތަ ލާމަކާ ގުޅުވުމަށްޓަކައެވެ.
މިއކަުރު ލިޔެފައި އޮންނަ ގޮތަކީ ..… މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ