...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނދަގޫއުފުލުން
(މ..) ތުރާލައި ދަތި ބަރުދާސްކުރުން.
(2) އަހުވަޔަށް ކެތްކުރުން.
(3) ދަތިގޮތްތަކާއި ކަންތައްތަކަށް ކެތްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ