...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނގުރި
ނ.
(1) ފުޅީގެ އަނގަ ބަންދުކުރާން އޭގެ އަނގައި ތެރެޔަށް ބާރުކޮށް ޖަހާއެތި.
(2) ބައެއް ލޯވަޅު ބައްދާން، ނަގައި ޖެހޭނެހެން ހަދާ މުކޮޅު.
(3) މަސްދޯނިފަހަރަށް ދިޔައަރުވާން ތޮރުފާލޯވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުއުނގުރި . ބާރު . ބާރުކުރުން . ބާރުވުން . ބޮޑުއުނގުރިޖެހިފުޅި . ކޮޅުއުނގުރި . އަގުޅި . އިނގުރި . އުނގުރިމަޑޫ . އޮއިކުރުން . ވާހި . މައިވާހި . މަސްއުނގުރި . މަސްފަތަހެރި . މެދުއުނގުރި . މެދުދިޔަ . މެދެވާހި . ފަންކުރަފި . ފުޅިމަދު . ދިހާރު . ދިޔަހަރުޖެހުން . ގިލިސްރީނު އުނގުރި . ގުދުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ