...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނގުވިޔަފާރި
ނ.
(1) ކުދިކުދި ސާމާނު އުނގަށް އަޅައިގެން އެތަން މިތާ ހިނގައިގެންކުރާ ވިޔަފާރި.
(2) ބައެއް ތަކެތި އަތުން ހިފައިގެން ހިނގައިގެން ކުރާ ވިޔަފާރިއަށްވެސް މިހެންކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަމައިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ