...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނަގަނޑު
ނ.
(1) ޅިނދުމައްޗާއި ބުރިކައްޓާއި ބެދުނުތަން.
(2) ޅިނދުމައްޗާއި ބުރިކައްޓާއި ބެދުނުހިސާބުގެ ވަށައިގެންވާ ތަން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހިން . ހިންދަމައިލުން . ނާށިފަތި . ނިހާލި . ނިހާލިބަނުން . ރައްކޯބައިން . ރޮދިގަނޑު . ބަނޑުބައިން . ބަންދުއެޅުން . ބަންތު . ބައިން . ބަތްފޮށާ . ބިލެތް އޮޑި . ބުރީވައި . ބޮޑުމާލިނެށުން . ކަމަރު . ކަމަރުބަންދު . ކަދާމާލި . ކިރޭލިގަނޑޮ . ކުޑަފޮށާ . އަރުނު . އުނަގަނޑުފައްޓަރު . އުނަގަނޑުދެމުން . އުނަގަނޑުޖެހުން . އުނު . އުނުގަނޑު . އެއްނަރުފައްޓަރު . އޮނުގަނޑު . އޮނުގަނޑުއެޅުން . އޮގަރުފޮދު . ވޭރުހުލި . ވޮށުކެވެލި ފައްޓަރު . މަތީބަނުން . މަތީބަންނައެތިގަނޑު . މަޑިއަށްޖެހުން . މެދުއުކުޅުންޖެހުން . ފައްޓަރު . ފުށުނގު . ފޫގެޅުން . ފޮށާ . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން . ދަގުރަ . ދުރަ . ތަޅުދަނޑިއެޅުން . ތިރީބުރި . ލަންކި . ގުޑުވަން . ގޮށްފައްޓަރު . ސޯރުފޮތިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ